е-обучения за приобщаващото образование

Terms of Service

Общи условия онлайн платформа за обучение https://priobshtavashto.info/.

Поместените на тази страница Условия уреждат отношенията между НИОПП ЕООД, като собственик на онлайн платформата за обучение https://priobshtavashto.info/  и всяко лице, което посещава, предлагани в онлайн платформата за обучение https://priobshtavashto.info/. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между НИОПП ЕООД, град София, ул. Георги Бенковски 57, ЕИК  204219424, представлявано от Лиляна Минкова – Управител.

Настоящите Общи Условия представляват правно съглашение между Вас лично ("Вие") и НИОПП ЕООД.

НИОПП ЕООД изразява волята си да Ви предостави право да използвате електронните обучения и включените в тях съдържания само по начините, предвидени в Общите условия.

Вашето приемане на Общите Условия става посредством потвърждаване на регистрацията Ви за съответното електронно обучение, с което се счита, че Вие приемате да бъдете обвързан от Общите Условия.

Ако имате каквито и да било въпроси или притеснения относно Общите Условия, моля свържете се с нас на следния имейл адрес a.slavkova@abv.bg

ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ЗАПАЗВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

А. НИОПП ЕООД е носител на всички права върху електронните обучения, които са защитени от закона и приложимото международно законодателство, спогодби и конвенции, относно правата на интелектуална собственост, включително търговската тайна.

Б. Вие се съгласявате да използвате адекватни средства, за да защитите електронните обучения от непозволена употреба, копиране, разпространение или публикуване.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВА

Съгласно настоящите Общи Условия, НИОПП ЕООД предоставя на потребителите на електронните обучения право на използване на съдържанието на електронните обучения за лична употреба.

Потребителят няма право да продава, да разпространява, да прехвърля или споделя, да използва по какъвто и да било друг начин /включително чрез преработка, превод и други/ електронните обучения или части от тях.

Потребителят няма право да прави копие или копия на цялото или на части от съдържанието на електронните обучения, включително за архивни цели.

 

РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрацията за използване на платформата https://priobshtavashto.info/се извършва от НИОПП ЕООД след закупуване на обучение от Вас. Регистрацията става чрез попълване на потребителски профил, който съдържа минималните изисквани данни за правилната работа на платформата, а именно – потребителско име, парола, лични имена и имейл адрес.

Основавайки се на Закона за защита на личните данни, Вие имате право на достъп и  поправка на личните си данни, които са въведени при регистрация в онлайн платформата https://priobshtavashto.info/.

С приемането на настоящите Условия Потребителят (Вие), който е регистриран в платформата https://priobshtavashto.info/ с потребителско име, лични имена, парола и електронна поща, се съгласява личните му данни да бъдат обработвани по електронен път

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ДЕКЛАРИРАМ,че давам съгласие за обработване на предоставените от мен лични данни на Национален институт за образование и приобщаващи политики (НИОПП), при условията и в съответствие с относимите нормативни разпоредби, регламентиращи обработването на лични данни, в т.ч. и при съобразяване на правната сила на приложимия от 25 май 2018г. Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016г.  относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

Личната информация, която Вие ни предоставяте в регистрационната форма се ползва от закрилата нa Закона за защита на личните данни. Тя по никакъв начин няма да бъде използвана за цели извън изрично обявените в „Общите условия за обучение“ и няма да бъде предоставяна под каквато и да е форма на трети лица.